Η ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2024-06-07

Η Ημέρα Περιβάλλοντος φέτος συμπίπτει σχεδόν με το άνοιγμα της κάλπης των Ευρωεκλογών. Αυτές γίνονται κάτω από δυσοίωνες σκιές: πόλεμος στην Ευρώπη, γενοκτονία στην Παλαιστίνη, άνοδος της ακροδεξιάς εξαιτίας της αυξανόμενης έντασης των κοινωνικών ανι-σοτήτων και πλήθος απρόβλεπτων και όλο και εντονότερων επιπτώσεων στο αστικό και φυσι-κό περιβάλλον που συνδέονται με την κλιματική κρίση.Για τη Νέα Αριστερά, η αντιμετώπιση των πα-ραπάνω τα οποία πλήττουν ασύμμετρα τους πιο φτωχούς, αποτελεί πρωταρχική προτεραι-ότητα, βαθιά συνυφασμένη με τη στρατηγικήκαι την καθημερινή πολιτική της. Συνδέει την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης με την έν-νοια της κλιματικής δικαιοσύνης: η αναγκαία πράσινη μετάβαση του παραγωγικού μοντέλου να γίνει μειώνοντας τις ανισότητες, συμπερι-λαμβάνοντάς μας όλες και όλους. Με τα λόγια του ΓΓ του ΟΗΕ, η ανθρωπότητα έχει κηρύξει έναν αυτοκαταστροφικό πόλε-μο στη Φύση. Όση ανάγκη έχουμε για άμεση εκεχειρία στην Ουκρανία και την Παλαιστίνη, άλλη τόση έχουμε για πράξεις μονομερούς, από την πλευρά του Ανθρώπου, εκεχειρίας και συμφιλίωσης με τη Φύση. Οι επιπτώσεις από τις καθοδηγούμενες από το κέρδος πράξεις μας, μπορούν να μετριαστούν, σε πλήθος, αλληλέν-δετων, πεδίων. Στην απώλεια Βιοποικιλότητας, με τον περι-ορισμό της εξάπλωσής μας όλο και περισσό-τερο στο φυσικό περιβάλλον σε αναζήτηση νέων πηγών για εξορύξεις και νέων γαιών για καλλιέργειες. Με τον δραστικό περιορισμό των αγροχημικών. Με περιορισμό της κατάληψης γης αποκαθιστώντας υποβαθμισμένες φυσικές περιοχές. Με προστατευόμενες περιοχές χωρίς« εκπτώσεις» προς οφέλους λίγων και οικονομι-κά κυρίαρχων, με δημοκρατία και συμπερίληψη στη διοίκησή τους. Με μείωση των αποβλήτων. ωΣτην παραγωγή ενέργειας με την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και τη σταθερή εναντί-ωση στα πυρηνικά. Με μεροληψία προς τη δι-ασπορά της παραγωγής, την τοπική παραγωγή και κατανάλωση, την εκτεταμένη ανάπτυξη του δικτύου και των νησιωτικών διασυνδέσεων, τη δυναμική αυτάρκεια. Με την ενίσχυση και δι-κτύωση κάθε μορφής σχετικών συλλογικοτή-των. Με ζώνες αποκλεισμού εγκατάστασης ΑΠΕ σε περιοχές που επιφέρουν σημαντικές επιπτώ-σεις. Με πολύπλευρες δράσεις εξοικονόμησης. ω Στην απομάκρυνση της πρωτογενούς παρα-γωγής από το αποτυχημένο μοντέλο μίμησης της γραμμικής βιομηχανικής παραγωγής καιτις περιβαλλοντικά αδιανόητες, καθοδηγού-μενες από την αγορά, εισαγωγές και εξαγωγές. Μετάβαση σε ένα μοντέλο το οποίο θα δίνει έμ-φαση σε έννοιες όπως της κυκλικότητας και της αυτάρκειας, θα στηρίζεται σε ποικιλία συλλογι-κοτήτων και την καλή ποιότητα περιβάλλοντος. Που θα εξασφαλίζει δίκαιες αμοιβές για τους παραγωγούς και ασφάλεια έναντι της κλιματι-κής κρίσης. Στην υπεράσπιση του Δημοσίου έναντι όποιας παραχώρησής του για εξόρυξη κερδών από με-γάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Όχι στη στέρηση του δημοσίου χώρου (θάλασσα, ποτάμια, βου-νά, παραλίες) που αποτελεί δυνητικό πόρο για υγεία, ψυχαγωγία, τρόφιμα, υλικά, φάρμακα, καθαρό νερό και αέρα για τους πολλούς. Στην άρση των ανισοτήτων που το σημερινό σύστημα εντείνει. Η πορεία προς τις αναγκαίες αλλαγές πολιτικών να μας συμπεριλάβει όλους με δικαιοσύνη και δημοκρατία. Η πράσινη με-τάβαση είτε θα έχει ταξικό πρόσημο, με ισχυρή μεροληψία υπέρ των πολλών, είτε θα επιφέρει ακόμη περισσότερα δεινά για τη Φύση και τον Άνθρωπο. Τα παραπάνω συμπυκνώνονται στο σύνθηματων ανά τη γη κινημάτων: People over Profits.Ο Άνθρωπος (και η Φύση) πάνω από τα κέρδη. Η Νέα Αριστερά αγωνίζεται να αλλάξει το σύ-στημα, όχι το κλίμα. Στις συγκρούσεις που θα διαμορφώσουν τις παραπάνω πολιτικές, ενί-σχυσή της αποτελεί εγγύηση για θετική έκβαση για τους πολλούς