Ξένοι Συγγραφείς J

Johnson P., Photos - Jones E., Tompsett G.

  • Το νερό, η συλλογή και η χρήση του στα πλυντήρια της Αγριλέζας, Λαυρίου, 4ος π.Χ. αιώνας. Μερικές νέες παρατηρήσεις και αποτελέσματα, σελ.: 411
    Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
    Κερατέα 2001

Jones J. E. - Graham A. J. and Sackett L. H.

  • An Attic Country House, Below the cave of Pan at Vari, σελ.: 355 - 452
    Offprinted from the Annual of the British School at Athens . Vol.68 (1973)
    Έκδοση: The British School at Athens - Thames and Hudson, Oxford 1973