Ο,ο

  • Οι οικογενειες των μικρασιατών προσφύγων της Ν. Μακρης - η ίδρυση μιας πόλης, Εκδοση Δήμος Μαραθώνα, 2022
  • Όλου του κόσμου το ψωμί, Ευρωπαϊκό μουσείο άρτου, 2020
  • Οι μύλοι της Α. Αττικής, Ελληνικό κέντρο τέχνης και πολιτισμού, ΑΙΓΕΑΣ 2020
  • Οι φάροι είναι πολιτισμός, Ελληνικό κέντρο τέχνης και πολιτισμού, ΑΙΓΕΑΣ 2000