Ξένοι Συγγραφείς L

Lacey Jim

 • Μαραθώνας, Η μάχη των μαχών, σελ.: 351
  Έκδοση: Ψυχογιός, Αθήνα 2012

Lepsius R.

 • Γεωλογία της Αττικής, Συμβολή εις την θεωρίαν επί της μεταμορφώσεως των πετρωμάτων, σελ.: 588
  Έκδοση: Σακελλάριος, Αθήνα 1906

Lohmann Hans

 • Atene, Forschungen zu Siedlungs - und Wirtschaftsstruktyr des klassischen Attika. Teil II: Text, σελ.: 348
  Έκδοση: Bohlau, Koln 1993
 • Atene, Forschungen zu Siedlungs - und Wirtschaftsstruktyr des klassischen Attika. Teil II: Fundstellenkatalog, σελ.: 530
  Έκδοση: Bohlau, Koln 1993

Lohmann Hans - Mattern Torsten (επιμέλεια)

 • Attika archaologie einer "zentralen" Kulturlandschaft, Akten der internationalen Tagung vom 18. - 20. Mai 2007 in Marburg, σελ.: 284
  Έκδοση: Harrassowitz, Wiesbaden 2010